Excellent IT Services Co., LTD.

IT Solutions, transform business

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการในการดำเนินการติดตั้งระบบรวม (System Integration:SI) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อตอบสนองความต้องทางทางด้านโซลูชั่นของธุรกิจหลากหลายประเทศ   เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อที่จะให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า และตอบสนองสูงสุดต่อธุรกิจ

พันธกิจ

โซลูชันด้านไอทีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ผสานและความสำเร็จทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจไอที โซลูชั่น และการรักษาความปลอดภัย