บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอย่างครบวงจรทั้งในรูปแบบ on-premise (ระบบภายในองค์กร) และรูปแบบคลาว์ด (ใช้บริการของผู้ให้บริการคลาว์ด) ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลรักษา ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรให้สามารถดูแลรักษาระบบต่างๆ ได้เองภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ

ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ประกอบไปด้วยสินค้าต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้เราสามาถให้บริการได้หลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่านี้ โปรดติดต่อทีมงานเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม)

1.  ระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

บริษัทฯ ให้บริการโดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปีในการดำเนินการติดตั้งโครงสรางพื้นฐานทางด้านสารสนเทศขององค์กร ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งโซลูชั่นที่ได้รับความไว้วางใจมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น

 • Active Directory Domain Service (AD DS) และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น DNS, DHCP เป็นต้น
 • Microsoft Exchange Server
 • โซลูชั่นในการบริการจัดการเกี่ยวกับ Update ของผลิตภัณฑ์ Microsoft
 • โซลูชั่นในการสำรองข้อมูล
 • โซลูชั่นในการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น Network Segmentation, Firewall เป็นต้น

2. การติดตั้งสายสัญญาณ ระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย

สายสัญญาณ และระบบเครือข่ายนับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ระบบสารสนเทศขององค์กรสามารถทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีโซลูชั่นทางด้านระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับอุปกรณ์ และแอพลิเคชั่นต่างๆ สำหรับธุรกิจของลูกค้า  สำหรับประสบการณ์ทางด้านนี้ของเราประกอบไปด้วย

 • การออกแบบ และติดตั้งสายสัญญาณ ในรูปแบบต่างๆ เช่น UTP (RJ-45) สายโทรศัพท์ (RJ-11) สายใยแก้วนำแสง ทั้ง single mode และ multi mode
 • อุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่างๆ  เช่น เราเตอร์,  สวิตช์ เลเยอร์ 2 และเลเยอร์ 3,  Wireless access point
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย เช่น Firewall ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
 • การให้บริการในการติดตั้งระบบเครือข่าย ต่างๆ เช่น VPN, Voice-Over-IP,  ตลอดจนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเครือข่าย

3. ระบบคลาว์ด 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เทคโนโลยีระบบคลาว์ดได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานขององค์กรมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทำการขยายผลิตภัณฑ์ให้รองรับเทคโนโลยีนี้มากขึ้น และได้เริ่มทำการให้บริการกับลูกค้าในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • Office 365  ทั้งในรูปแบบการใช้งานบนคลาว์ดเต็มรูปแบ (Cloud only scenario) และแบบไฮบริด (Hybrid Scenario)
 • Microsoft Azure  ให้บริการในการติดตั้งบริการต่างๆ บน  Microsoft Azure เช่น Virtual Machine, Virtual network and related services เป็นต้น
 • Microsoft OMS (Operation Management Suite) โซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการ และการมอนิเตอร์ระบบงานต่างๆ บน Microsoft Azure
 • Microsoft EMS (Enterprise Mobility Suite)  โซลูชั่นเพื่อการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศขององค์กร เช่นสมาร์ทโฟน, แทปเล็ต, พีซ๊, แล็ปท็อบ เป็นต้น

4. Training Service

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการในการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการฝึกอบรมในสำนักงานของลูกค้า (in-house training) ในหลากหลายหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรตามกระบวนวิชาของไมโครซอฟท์ (Microsoft Official Curriculums: MOCs) ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมประกอบด้วย

 • MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) Windows Server 2012
  • 20410D Installing and Configuring Windows Server 2012
  • 20411D Administering Windows Server 2012
  • 20412D Configuring Advanced Windows Server 2012
 • MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) Windows Server 2016
  • 20740A Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016
  • 20741A Networking with Windows Server 2016
  • 20742A Identity with Windows Server 2016
  • 20743B Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016 (Upgrade from MCSA 2012)
 • Exchange Server courses
  • 20341B   Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013
  • 20345-1A  Administering Microsoft Exchange Server 2016

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเรียนเฉพาะบางหัวข้อในหลักสูตรนั้นๆ ทางบริษัทฯ ยังได้มีการให้บริการฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า (Customized course) เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ และความสะดวกของผู้เรียน และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร